Co-chair

Zikang Tang

Biao Wang

Zidan Wang

Organizing committee

Haifeng Li

Kwun Nam Hui

Zongjin Li

Hui Pan

Zidan Wang

Ophelia Tsui

Xin Wang

Shizhong Zhang

Biao Wang

Wenji Deng

Zhibing Li

Shiliang Zhu

Scientific committee

Haifeng Li (Co-chair)

Zhibing Li (Co-chair)

Shizhong Zhang (Co-chair)

Kwing Lam Chan

De-Fang Ouyang

Meng Su

Ophelia Tsui

Huashan Li

Hui Liu

Local (Macao) organizing committee

Hui Pan (Chair)

Iat Neng Chan

Kwing Lam Chan

Tao Cai

Guo Hong

Guanghui Hu

Kwun Nam Hui

Haifeng Li

Zongjin Li

De-Fang Ouyang

Guoxing Sun

Zikang Tang

Bing Wei

Shuangpeng Wang

Guichuan Xing

Lihu Xu

Wanhuan Zhou

Xuanjun Zhang

Conference secretary

Haifeng Li (Macao, haifengli@umac.mo)

Zhibing Li (Guangdong, stslzb@mail.sysu.edu.cn)

Shizhong Zhang (Hong Kong, shizhong@hku.hk)

Affiliation

Institute of Applied Physics and Materials Engineering, University of Macau

School of Physics, Sun Yat-sen University

Department of Physics, The University of Hong Kong


Institute of Applied Physics and Materials Engineering, University of Macau

Institute of Applied Physics and Materials Engineering, University of Macau

Institute of Applied Physics and Materials Engineering, University of Macau

Institute of Applied Physics and Materials Engineering, University of Macau

Department of Physics, The University of Hong Kong

Department of Physics, The Hong Kong University of Science and Technology

Department of Physics, City University of Hong Kong

Department of Physics, The University of Hong Kong

School of Physics, Sun Yat-sen University

School of Physics and Photoelectronics, South China University of Technology

School of Physics, Sun Yat-sen University

School of Physics, Nanjing University


Institute of Applied Physics and Materials Engineering, University of Macau

School of Physics, Sun Yat-sen University

Department of Physics, The University of Hong Kong

Space Science Institute, Macau University of Science and Technology

Institute of Chinese Medical Sciences, University of Macau

Department of Physics, The University of Hong Kong

Department of Physics, The Hong Kong University of Science and Technology

Sino-French Institute for Nuclear Energy and Technology, Sun Yat-sen University

Department of Physics, Jinan University


Institute of Applied Physics and Materials Engineering, University of Macau

Institute of Applied Physics and Materials Engineering, University of Macau

Space Science Institute, Macau University of Science and Technology

Space Science Institute, Macau University of Science and Technology

Institute of Applied Physics and Materials Engineering, University of Macau

Faculty of Science and Technology, University of Macau

Institute of Applied Physics and Materials Engineering, University of Macau

Institute of Applied Physics and Materials Engineering, University of Macau

Institute of Applied Physics and Materials Engineering, University of Macau

Institute of Chinese Medical Sciences, University of Macau

Institute of Applied Physics and Materials Engineering, University of Macau

Institute of Applied Physics and Materials Engineering, University of Macau

Faculty of Education, University of Macau

Institute of Applied Physics and Materials Engineering, University of Macau

Institute of Applied Physics and Materials Engineering, University of Macau

Faculty of Science and Technology, University of Macau

Faculty of Science and Technology, University of Macau

Faculty of Health Sciences, University of Macau


Institute of Applied Physics and Materials Engineering, University of Macau

School of Physics, Sun Yat-sen University

Department of Physics, The University of Hong Kong